Login

Učební plán

Vzdělávací oblastVyučovací předmět1. třída2. třída3. třída4. třída5. třída
Jazyk a jazyková komunikace Český
jazyk
98777
Anglický jazyk44544
Matematika a její aplikaceMatematika44555
Člověk a jeho svět  Prvouka222  
Přírodověda   1.51.5
Vlastivěda   1.51.5
Člověk a svět prácePracovní činnosti11111
Umění a kultura Hudební výchova11111.5
Výtvarná výchova111.51.51.5
Informační a komunikační technologieInformatika----1
Člověk a zdravíTělesná výchova22222

Tmavou zelenou jsou označeny předměty vyučované v anglickém jazyce.

Světlou zelenou jsou označeny předměty vyučované v kombinaci českého a anglického jazyka:

Matematika - 1 hodina týdně anglicky, zbývající hodiny česky.
VV, PČ, HV - trojblok po sobě jdoucích vyučovacích hodin vedený českým učitelem v lichém týdnu a anglickým učitelem v sudém týdnu.

Oblast Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětech Český jazyk Anglický jazyk. Žákům poskytuje prostor pro získávání potřebných komunikačních dovedností, úrovně čtenářské gramotnosti a znalosti pravopisu. Ačkoli je v našem kurikulu výrazně zastoupen anglický jazyk, v žádném případě neusilujeme o vytěsnění jazyka českého. Mateřský jazyk je pro nás nejen důležitým prostředkem komunikace, ale také vyjádřením kultury a identity. Úroveň zvládnutí mateřského jazyka navíc podmiňuje, usnadňuje a umocňuje kvalitu zvládnutí jazyka cizího.

Angličtina je vyučována v předmětu Anglický jazyk a v různé míře také jako druhý vyučovací jazyk při zprostředkování ostatních nejazykových předmětů - Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Hudební výchova, Tělesná výchova a Informatika.

Oblast Matematika a její aplikace se vyučuje v předmětu Matematika. Tato vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Žákům poskytuje prostor pro získávání a upevňování vědomostí a dovedností potřebných v praktickém životě a nabývání matematické gramotnosti.

Oblast Informační a komunikační technologie se realizuje v předmětu Informatika. Jako povinný předmět ji zařazujeme od 5. třídy. Zaměřuje se na získávání elementárních dovedností práce na počítači, osvojování si pravidel bezpečné práce s hardwarem i softwarem, vyhledávání informací na internetu a komunikaci pomocí internetu.

Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají žáci především tím, že pracují s názornými pomůckami, pozorují přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace a podobně. Tato oblast je členěna do pěti tematických okruhů:  1. Místo, kde žijeme, 2. Lidé kolem nás, 3. Lidé a čas, 4. Rozmanitost přírody, 5. Člověk a jeho zdraví.

Oblast Umění a kultura se vyučuje v předmětech Hudební výchova Výtvarná výchova. Žáci se v nich prostřednictvím činností seznamují s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. Učí se s nimi tvořivě pracovat a užívat je jako prostředků pro sebevyjádření.

Oblast Člověk a zdraví je realizována v předmětu Tělesná výchova. Na jedné straně směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu. Velmi důležité je také motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování, namísto paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem.

Oblast Člověk a svět práce se realizuje v předmětu Pracovní činnosti a postihuje široké spektrum pracovních činností.  Žáci jsou vedeni k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Na ZŠ Compass jsou zastoupeny čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů.

AKTUALITY

Zápis do 1. třídy

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020 se konají v březnu a jsou dvoukolové. První kolo zápisů se bude konat v pondělí 4. 3. 2019. Děti, které splní kritéria prvního kola zápisu postoupí do druhého kola, které se bude konat ve středu 6. 3. 2019. Termín podání přihlášky je do 31. 1. 2019.

Volná místa

Pro školní rok 2019-2020 máme volné místo ve druhé a třetí třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
english
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy