Výchovně vzdělávací koncepce v ZŠ Compass je zaměřená na žáka, bere v úvahu jeho schopnosti, individuální potřeby a osobní maxima. Nízký počet žáků ve třídě a zkušení učitelé, kteří dělají svou práci srdcem, nám umožňují dobře poznat specifika našich žáků a reagovat na ně. Rozvíjeme osobní potenciál každého dítěte, dle potřeby diferencujeme výukové metody a postupy, upravuje objem učiva a respektuje, že každý potřebuje jinak dlouhý čas k jeho osvojení.

Learning by doing

Naše výuka je postavena na individuálním či skupinovém řešení problémů a praktickém objevování a osvojování poznatků. V naší výuce nechybí experimenty, prezentace a projekty. Uplatňujeme přístup „pokus-omyl“, vyslovujeme hypotézy, hledáme různé pracovní postupy, obhajujeme svá řešení. Takový přístup rozvíjí kritické myšlení dětí, učí je nebát se chybovat a umět s chybou pracovat. Důležitým aspektem skupinového řešení problémů je kooperace, umění navzájem si naslouchat, dělat kompromisy a respektovat názory druhých.

Čtenářská gramotnost a kritické myšlení

Uvědomujeme si, že míra čtenářské gramotnosti dětí je významným faktorem, který určuje jejich úspěšnost ve studiu. Usilujeme o to, aby děti měly kladný vztah ke čtení, četly plynule a s porozuměním, uměly s textem pracovat a odpovídat na otázky k přečtenému. Učíme děti formulovat dojmy, prožitky a závěry z četby, zapojovat se do diskusí a reakcí na četbu a využívat čtení jako zdroj poznání a vyhledávání informací.

Ve výuce uplatňujeme metody RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking). Využíváme aktivního čtení a psaní a zpracovávání informací pomocí metod, jako jsou brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, diamant, V.CH.D, I.N.S.E.R.T, podvojný deník, Vennovy diagramy a jiné. Tyto metody mají za cíl rozvíjet tvořivé, intuitivní myšlení, které pomáhá s porozuměním probíraných témat.

Projekty

Důležitým rysem výchovy a vzdělávání na ZŠ Compass je projektové vyučování a integrovaná tematická výchova, při které se žáci věnují po delší dobu jednomu tématu napříč předměty. V průběhu školního roku realizujeme celou řadu projektových dnů či týdnů. Některé jsou třídní – na úrovni jednotlivých tříd, jiné celoškolní. Touto metodou učíme děti přemýšlet v souvislostech, umožňujeme jim hlubší pochopení tématu a v případě celoškolních projektů i potkávání se napříč ročníky.

K úspěšným v minulosti organizovaným projektům patří

Wellbeing
week
Recycling
week
Život před
100 lety
Week
of water
European
week