Vychováváme jedince samostatné, zdravě sebevědomé, schopné kooperace v různých rolích, diskuze, argumentace a obhajoby vlastních názorů. Naším cílem je připravit je na přechod na víceletá gymnázia. Co pro to děláme:

 • Dětem, které mají zájem pokračovat ve studiu na víceletých gymnáziích, nabízíme od 4. ročníku jedenkrát týdně kroužek SCIO, který je připravuje na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a seznamuje s typem testů a otázek.
 • V pátém ročníku probíráme nové učivo 5. třídy do pololetí a od pololetí opakujeme. Pro ty žáky, kteří se hlásí na gymnázia a chtějí na přijímací zkoušky trénovat, upravujeme výuku tak, že do ní zařazujeme CERMAT testy.
 • Rodičům nabízíme konzultace ohledně prospěchu a studijních předpokladů žáků, jejich zaměření, učebního stylu a silných i slabých stránek. Podkladem ke konzultacím jsou jak naše osobní zkušenosti s dětmi, tak výsledky testování studijních předpokladů, testování čtenářských a matematických dovedností a výsledky národního srovnávacího testování SCIO.
 • Rodiče informujeme o variantách přípravy na přijímací zkoušky mimo naši školu.
 • Navštěvujeme osmiletá gymnázia, mezinárodní školy a 2. stupně základních škol v blízké lokalitě za účelem hledání vhodných variant, kde by absolventi našich 5. ročníků mohli pokračovat ve studiu. Rodičům následně poskytujeme informace o typu a zaměření těchto škol, jejich velikosti, jazykovém vzdělávání, výši školného, požadavcích na přijetí a naše osobní dojmy z nich.

Kam žáci odcházejí po Compassu

Od roku 2017 do roku 2023 ze ZŠ Compass odešlo celkem 77 žáků, a to na následující typy škol:

Gymnázium

2. stupeň základních škol

Mezinárodní školy

 • Pražské humanitní gymnázium
 • Nový PORG
 • Gymnázium prof. Jana Patočky
 • Gymnázium Jaroslava Seiferta
 • Gymnázium Altis
 • Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů
 • Gymnázium Opatov
 • DINO Schools of Prague
 • Klasické gymnázium Modřany
 • Gymnázium Omská
 • Gymnázium Voděradská
 • Gymnázium Budějovická
 • Gymnázium Open Gate
 • ZŠ Square
 • Educanet
 • ZŠ Horáčkova
 • Fakultní ZŠ umělecká
 • ZŠ Na Líše
 • DINO Schools of Prague
 • ZŠ Wonderland
 • American Academy in Prague
 • ZŠ Kunratice
 • ZŠ PORG
 • Královská ZŠ Praha 7 Troja
 • ZŠ Eliáš
 • Parklane
 • Francouzské Lyceum
 • Prague British International School

Z 61 žáků, kteří se hlásili na gymnázium, se na něj úspěšně dostalo 88 % z nich.