Základní škola Compass je česko-anglická škola, kde vedle jazyka českého je jako druhý vyučovací jazyk používán také jazyk anglický. Naším cílem je, aby děti od mala přicházely do styku s anglickým jazykem, nepovažovaly cizí jazyk obecně za nic neobvyklého a nebály se ho používat.

Jak se vyučuje anglický jazyk na ZŠ Compass

Jako samostatný předmět ve všech ročnících

  1. ročník – 4 hodiny týdně
  2. ročník – 4 hodiny týdně
  3. ročník – 5 hodin týdně
  4. ročník – 4 hodiny týdně
  5. ročník – 4 hodiny týdně

V rámci některých nejazykových předmětů

  • tělesná výchova – 2 hodiny týdně ve všech ročnících
  • matematika – 1 hodina týdně ve všech ročnících
  • informatika – 1 hodina týdně ve 4. a v 5. ročníku

V rámci vyučovacích předmětů hudební výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti, které jsou každý druhý týden vedeny anglickými učiteli (rodilými mluvčími). Výuka je zaměřena na rozšiřování anglické slovní zásoby ze světa umění a kultury skrze tvořivé činnosti a zpěv.

V rámci projektových dnů a týdnů, na jejichž plánování a realizaci se podílí angličtí rodilí mluvčí.

V mimoškolních aktivitách a v rámci školní družiny, kde jsou mnohé zájmové kroužky a volnočasové aktivity vedeny v angličtině.

Cambridgeské zkoušky

Žáci 3. – 5. třídy se každoročně účastní jazykových zkoušek z angličtiny. Testování, které provádí jazyková škola Akcent, dětem poskytuje objektivní a odborné vyhodnocení jejich úrovně angličtiny. Žáci se testují v Young Learners kategoriích Movers, Flyers, Key a PET (B1 Preliminary for Schools).

Po absolvování zkoušky žáci získávají mezinárodní jazykové certifikáty s dlouhodobou platností, které jsou uznávané v České republice i zahraničí.