Hlavní prioritou hodnocení v ZŠ Compass je motivovat žáky pro další učení, poskytnout jim zpětnou vazbu, podporovat a oceňovat jejich individuální pokrok a respektovat jejich přirozené rozdíly ve stylu poznávání a učení. 

Naše hodnocení je převážně slovní v podobě psaných komentářů hodnotících dosažený pokrok a v podobě  tzv. hodnotících štítků, v nichž  je vyjádřeno jak se dětem daří dosahovat očekávaných výstupů stanovených pro každý jednotlivý tematický celek. Úspěšnost dětí v testech a písemných pracích, jakožto jedné z forem ověřování vědomostí a dovedností, je vyjádřována procenty.

Přístup a vztah ke studiu

Velký důraz klademe na přístup a vztah ke studiu, nikoli pouze a jen na dosažená procentuální skóre v jednotlivých předmětech. Zohledňujeme snahu, úsilí, míru zapojování se do společných činností, vypracování domácích úkolů, kvalitu vedení předmětových portfolií a přípravu pomůcek na vyučování. Tyto “soft skills“ ovlivňují výsledné procento na vysvědčení, a to následující váhou: v 1. ročníku 40 %, ve 2. ročníku 30 %, ve 3. ročníku 20 %, ve 4. ročníku 15 % a v 5. ročníku 10 %.

Sebehodnocení

Usilujeme o to, aby žáci byli schopni objektivně posoudit úroveň svých znalostí, vědomostí a dovedností, uměli pracovat s chybou a nebáli se chybovat, dokázali odhalit svůj potenciál, své silné a slabé stránky, aby uměli analyzovat vlastní přístup k práci, snahu, úsilí, ale i chování, a přejímali tak zodpovědnost za své učení.

Hodnocení v Compassu

Slovní
hodnocení
Motivace
pro další učení
Objektivní
zpětná vazba
Ocenění
pokroku
Respekt
individuality