Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

K projevení zájmu o zápis do 1. třídy je třeba vyplnit přihlášku na odkazu níže. Na základě toho budou přihlášení rodiče dále informováni o organizaci a průběhu zápisu. Přihlášku je potřeba vyplnit do pátku 22. 3. 2024.

Přihláška k zápisu do 1. třídy ZŠ Compass je zpoplatněna administrativním poplatkem 2 000 Kč.

Po odeslání přihlášky obdržíte fakturu, kterou prosíme uhraďte do doby její splatnosti. Po zaplacení faktury budete informováni o zařazení k zápisu. Poplatek zahrnuje administrativní a další výdaje spojené se zápisem a po zaplacení je nevratný.

Otevíráme jednu 1. třídu s počtem 16 dětí.

Zápis bude mít dvě kola

 • 1. kolo se uskuteční v sobotu 6. 4. 2024, proběhne ve skupinách přibližně po 10 dětech, a potrvá cca 90 minut. Zaměřeno bude jak na plnění individuálních úkolů, tak na společné činnosti.
 • 2. kolo se uskuteční ve středu 10. 4. 2024, proběhne ve skupině 16-20 dětí a potrvá cca 60 minut. Do druhého kola budou postupovat pouze děti, které splní minimální předpoklady v prvním kole.

Bližší informace o časech a organizaci obdrží rodiče přihlášených dětí emailem do pátku 29. 3. 2024.

Kritéria výběru

Posuzované oblasti v 1. kole

 • Matematické představy – 6 bodů (představa o čísle, množství a počtu, pojem více/méně)
 • Zrakové vnímání – 6 bodů (zraková analýza, syntéza a diferenciace tvarů)
 • Sluchové vnímání – 7 bodů (sluchová analýza, syntéza a diferenciace slov, sluchová paměť)
 • Orientace a posloupnosti – 6 bodů (orientace na ploše a v prostoru, časová posloupnost, serialita)
 • Motorika – 7 bodů (hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika – napodobení a doplnění tvarů)
 • Řeč a řečové dovednosti – 6 bodů (celkový rozvoj řeči a úroveň vyjadřování – správná výslovnost, jazyková správnost, obsahová bohatost)
 • Rozumové schopnosti – 7 bodů (úroveň rozumových schopností – poznatky ze světa a přírody, porovnávání, rozlišování a třídění předmětů dle vlastností a kritérií)

Maximální bodový zisk v 1. kole je 45 bodů. Minimální bodový zisk pro postup do 2. kola je 15 bodů.

Posuzované oblasti ve 2. kole

 • Sociální a pracovní dovednosti – 20 bodů.

Body z obou kol se sčítají.

V případě rovnosti bodů u více uchazečů:

a) Bude-li mít uchazeč v následujícím školním roce staršího sourozence v ZŠ Compass (tedy v současném školním roce je sourozenec v 1. – 4. třídě), bude uplatněno zvýhodňující kritérium a tento uchazeč bude upřednostněn před uchazečem, který sourozence v ZŠ Compass nemá.

b) Pokud ani jeden z uchazečů nemá v ZŠ Compass staršího sourozence, bude pořadí uchazečů stanoveno losem. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, zástupce učitelů a zástupce školské rady.

Žádost o přijetí

V rozmezí od 2. 4. do 6. 4. 2024 je potřeba do školy doručit Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání.

 • Žádost můžete doručit buď osobně na podatelně školy (školní recepce, K Zeleným domkům 178/38, 148 00, Praha 4 – Kunratice) od úterý 2. 4. 2024 do pátku 5. 4. 2024 v době od 8:00 do 17:00 hodin nebo v sobotu 6. 4. 2024 v době od 8:00 do 16:00 hodin,
 • nebo elektronicky přes vlastní datovou schránku v termínu od 2. 4. do 6. 4. 2024,
 • nebo elektronicky v termínu od 2. 4. do 6. 4. 2024 na email zs-compass@zs-compass.cz, žádost musí být podepsaná elektronickým podpisem.

Co budete k zápisu potřebovat

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • rodný list dítěte k nahlédnutí (u cizinců pas)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii „Rozhodnutí o udělení odkladu“ u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku

Výsledky zápisu (rozhodnutí o přijetí) budou zveřejněny nejpozději v pátek 12. 4. 2024 na stránce Výsledky zápisu do 1. třídy a na viditelném místě u vstupu do objektu školy v anonymizované podobě s použitím přidělených číselných kódů.


Zápis do vyšších ročníků

U zájemců o vyšší ročníky probíhá přijímací řízení po individuální domluvě formou zkušebního týdne a je zaměřeno na motivaci dítěte a úroveň vědomostí a dovedností potřebných pro studium v daném ročníku.

Volná místa

V současném školním roce 2023/2024 máme 1 volné místo ve 3. třídě.

Od září 2024 (ve školním roce 2024/2025) máme volná místa ve 2., 4. a 5. třídě.

V případě zájmu prosím kontaktujte ředitele školy, pana Ondřeje Bloudka na tel. 777 810 687.

Máte-li jakékoli dotazy nebo se chcete o škole dozvědět více, kontaktujte prosím ředitele školy Ondřeje Bloudka na tel. 777 810 687 nebo manažera provozu školy Pavla Hinnera na tel. 724 361 408.

Důležité termíny k zapamatování

Přihláška
do 22. 3. 2024
Žádost o přijetí
2. 4. - 6. 4. 2024
Výsledky zápisu
12. 4. 2024