Jako každá škola či jiná instituce shromažďuje ZŠ Compass různé osobní údaje, a to jak o žácích, tak o vyučujících a dalším personálu, v některých případech také o dalších osobách (rodičích, návštěvnících akcí pořádaných školou atp.). Zpracování osobních údajů se od května 2018 řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pro nařízení se vžilo označení GDPR, podle jeho anglického názvu General Data Protection Regulation.

Slovy předpisů na ochranu osobních údajů je Základní škola Compass správcem osobních údajů, jelikož osobní údaje uchovává a nakládá s nimi tak, jak to stanovují zákony nebo v rozsahu, v jakém k tomu obdržela souhlas, případně na základě jiného právního důvodu (např. oprávněného zájmu).

Ti, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, tedy žáci, učitelé a všichni ostatní, jejichž údaje máme k dispozici, se nazývají subjekty údajů.

V případě dotazů k problematice osobních údajů, kontaktujte, prosím, pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje níže). Pověřenec je osoba, která funguje jako prostředník mezi Vámi (subjekty údajů) a základní školou (správcem údajů).

Základní údaje o Správci

ZŠ Compass a. s., se sídlem ZŠ Compass
K Zeleným domkům 178/38, Praha 4, 148 00, IČO: 02046504

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Marta Vašáková

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
marta.vasakova@zs-compass.cz

Na základě čeho osobní údaje požadujeme a zpracováváme?

Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců jsou zpracovávány za účelem zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání a prezentace školy. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě školských právních předpisů (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon), případně uděleného souhlasu.

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány na základě pracovně-právních a daňových předpisů, dále předpisů sociálního zabezpečení.

Ve škole je také instalována externí kamera, a to z důvodu prevence a ochrany majetku (tzv. oprávněný zájem Správce).

Co s údaji děláme?

Údaje shromažďujeme v informačním systému školy, případně v papírové formě (zejména souhlasy o zpracování osobních údajů).

Jak dlouho údaje uchováváme?

V případě údajů, které jsou shromažďovány ze zákonných důvodů (školské předpisy, pracovně-právní předpisy, zákon o archivnictví) jsou osobní údaje uchovávány podle pravidel v nich uvedených.

V případě osobních údajů, k jejichž zpracování byl dán souhlas, jsou tyto uchovávány po dobu školní docházky.

Údaje z kamerového systému jsou uchovávány po dobu max. 30 dnů.

Jaká jsou Vaše práva (tzv. práva subjektů údajů)?

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si přístup k osobním údajům (například výpisem z evidence systému Škola Online) a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že je to podle právních předpisů možné,
  • právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Použití cookies

Základní škola Compass používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

TypNázevÚčelExpirace
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsZískání statistických informacíDle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění