logotyp
Login

Učební plán

Vzdělávací oblastVyučovací předmět1. třída2. třída3. třída4. třída5. třída
Jazyk a jazyková komunikace Český
jazyk
98777
Anglický jazyk44544
Matematika a její aplikaceMatematika44555
Člověk a jeho svět  Prvouka222  
Přírodověda   1.51.5
Vlastivěda   1.51.5
Člověk a svět prácePracovní činnosti11111
Umění a kultura Hudební výchova11111.5
Výtvarná výchova111.51.51.5
Informační a komunikační technologieInformatika----1
Člověk a zdravíTělesná výchova22222

Tmavou zelenou jsou označeny předměty vyučované v anglickém jazyce.

Světlou zelenou jsou označeny předměty vyučované v kombinaci českého a anglického jazyka:

Matematika - 1 hodina týdně anglicky, zbývající hodiny česky.
VV, PČ, HV - trojblok po sobě jdoucích vyučovacích hodin vedený českým učitelem v lichém týdnu a anglickým učitelem v sudém týdnu.

Oblast Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětech Český jazyk Anglický jazyk. Žákům poskytuje prostor pro získávání potřebných komunikačních dovedností, úrovně čtenářské gramotnosti a znalosti pravopisu. Ačkoli je v našem kurikulu výrazně zastoupen anglický jazyk, v žádném případě neusilujeme o vytěsnění jazyka českého. Mateřský jazyk je pro nás nejen důležitým prostředkem komunikace, ale také vyjádřením kultury a identity. Úroveň zvládnutí mateřského jazyka navíc podmiňuje, usnadňuje a umocňuje kvalitu zvládnutí jazyka cizího.

Angličtina je vyučována v předmětu Anglický jazyk a v různé míře také jako druhý vyučovací jazyk při zprostředkování ostatních nejazykových předmětů - Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Hudební výchova, Tělesná výchova a Informatika.

Oblast Matematika a její aplikace se vyučuje v předmětu Matematika. Tato vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Žákům poskytuje prostor pro získávání a upevňování vědomostí a dovedností potřebných v praktickém životě a nabývání matematické gramotnosti.

Oblast Informační a komunikační technologie se realizuje v předmětu Informatika. Jako povinný předmět ji zařazujeme od 5. třídy. Zaměřuje se na získávání elementárních dovedností práce na počítači, osvojování si pravidel bezpečné práce s hardwarem i softwarem, vyhledávání informací na internetu a komunikaci pomocí internetu.

Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají žáci především tím, že pracují s názornými pomůckami, pozorují přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace a podobně. Tato oblast je členěna do pěti tematických okruhů:  1. Místo, kde žijeme, 2. Lidé kolem nás, 3. Lidé a čas, 4. Rozmanitost přírody, 5. Člověk a jeho zdraví.

Oblast Umění a kultura se vyučuje v předmětech Hudební výchova Výtvarná výchova. Žáci se v nich prostřednictvím činností seznamují s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. Učí se s nimi tvořivě pracovat a užívat je jako prostředků pro sebevyjádření.

Oblast Člověk a zdraví je realizována v předmětu Tělesná výchova. Na jedné straně směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu. Velmi důležité je také motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování, namísto paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem.

Oblast Člověk a svět práce se realizuje v předmětu Pracovní činnosti a postihuje široké spektrum pracovních činností.  Žáci jsou vedeni k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Na ZŠ Compass jsou zastoupeny čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů.

AKTUALITY

Volná místa

Pro školní rok 2020-2021 máme volné místo v druhé, čtvrté a páté třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 
 En ZS Compass
  • image 30
  • image 31
  • image 68
  • image 58
  • image 67
  • image 65
  • image 66
  • image 64

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy